Skip to main content

Reisevilkår

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke¬reiser av 15.06.2018, § 6.Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie¬departementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

 

1. Vilkår for bestilling og betaling
Atlantis Reisers reiseprogram (pakkereiser) kan bestilles online på vår hjemmeside, ved å sende oss en e-post, innsendelse av kontaktskjema eller per telefon. Ved bestilling per telefon, trenger vi allikevel at navn på alle reisende sendes oss på e-post, for å unngå stavefeil i navn. Oppgitte navn på reisende skal være i henhold til den reisendes pass. Mange av våre destinasjoner krever også kopi av passet. For alle destinasjoner må passet være gyldig i minimum 6 måneder etter hjemkomst.

Avtalen mellom Atlantis Reiser og kunde anses inngått ved betaling av depositum som forfaller ved angitt dato som fremgår av Deltagerbeviset. Depositumets størrelse tilsvarer flybillettenes kostnad. Restbeløpet (sluttbetaling) forfaller normalt sett 35 dager før avreise for reiser til Egypt. For reiser til b.a. Mellom-Amerika og Østen, vil depositumets størrelse være noe høyere samt sluttbetalingsfristen være tidligere, da Atlantis Reiser har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører i disse land. Under "Betalingsinformasjon" under hver reise finnes mer informasjon om depositumets størrelse. Betalingsfrister samt kontonummer står oppført på Deltagerbeviset – som også gjelder som faktura. Dersom bestilling skjer innenfor sluttbetalingens frist, forfaller hele beløpet ved bestilling. Atlantis Reiser legger opp reiser så langt fremover det er mulig. Det tas derfor forbehold om prisendringer ved form av økte ruteflypriser, inngangspenger for severdigheter, økte oljepriser, lønninger, økning av hotell- og cruisepriser og tilhørende faktorer som gjør at vi må øke prisene. 

2. Hva som omfattes av avtalen
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av deltagerbeviset (faktura) og/eller med supplementerende programbeskrivelse ved spesialreiser, samt eventuelle tilleggsytelser som omfatter bl.a. innenriksfly i Norge.

3. Reisens pris
3.1.Reisens pris
Den oppgitte pris for reisen omfatter alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. I de tilfeller det skal betales turistskatt, utreiseavgift e.l. som må betales direkte på reisemålet, vil det stå opplyst om under den enkelte reise. Prisen vil også inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.Tillegg eller rabatter knyttet til reisen samt valgfrie tilleggsytelser som utflukter el.lign. vil fremgå i prisoversikten. Det kan i tilfeller forekomme økninger av skatter og avgifter som tillegges av hoteller, flyselskap og cruiserederier, i bakgrunn av økte oljepriser. Atlantis Reiser tar da forbehold om at vi ser oss nødt til å viderebelaste den reisende.

3.2.Depositum
Atlantis Reiser benytter rutefly på sine reiser, noe som medfører speielle betalingsforpliktelser til flyselskapene. Depositumets størrelse er derfor knyttet til hvilken reise man bestiller. Flybilletter utstedes umiddelbart etter kunden har innbetalt depositum og er urefunderbare. Depositum er urefunderbart. Dersom spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) er en del av pakken, men hvor Atlantis Reiser ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet, kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet. Atlantis Reiser tar forbehold om at safarireiser har spesielle krav til depositum og avbestillingsregler. Slike regler blir opplyst om på den gjeldende reise.

3.3..Barnepriser
Barnepris gjelder for barn mellom 2 og 12 år, og gjelder når 1 barn deler rom med 2 voksne. Dersom 1 voksen skal dele rom med 1 barn, må barnet betale enkeltromstillegg i tillegg til barnepris. Dette gjelder også hvis 2 barn skal dele rom alene.

3.4.Reise alene
Våre reiser har garantert avgang ved minimum 2 personer påmeldt til samme reise. Dersom en person ønsker å reise alene, og ingen andre er påmeldt den samme reisen, samme tidsperiode, vil det bli et tillegg i prisen (i tillegg til vanlig enkeltromstillegg). Tillegget vil være ulikt for de forskjellige reiser og vil oppgis i det enkelte tilfellet. Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen. Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden vil gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Atlantis Reiser anbefaler alle å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse og avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap. Avbestillingsbeskyttelsen må bestilles samtidig med selve pakkereisen for at den skal være gyldig, og sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten FØR reisen, ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3. Ved sykdom eller andre situasjoner som gjør at reisen ikke kan gjennomføres, kontakt lege og forsikringsselskapet.

Atlantis Reiser anbefaler også alle å tegne reiseforsikring hos formidler, arrangør eller hos forsikringsselskap. Reiseforsikring gjelder UNDER selve reisen, og dekker bl.a. tap/skade på reisegods, dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Dersom reiseforsikring ikke er tegnet, er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort. .

4.2. Innreisebestemmelser (pass og visum)
Atlantis Reiser vil opplyse om hvilke pass og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene på vår hjemmeside under ”Pass og Visum”. Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise. Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3.Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet, og om det er vaksiner som er påbudt for innreise. Kunden har selv ansvar for å skaffe de nødvendige vaksiner. Kunden har også selv ansvar for sin egen helse, og at det forsvarlig å reise.

4.4. Informasjon vedrørende transport
Atlantis Reiser vil opplyse om hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som prak¬tisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning.

4.5. Andre forhold
Atlantis Reiser har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet (www.rgf.no) Tlf: 51859940 og er medlem av Norsk Reiselivsforum (https://reiselivsforum.no). Reisegarantiordningens formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs hos arrangøren.

5.Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen
5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme syk¬dommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen (som f.eks. innenriksfly i Norge) må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag
Kunden har rett til å avbestille reisen etter følgende regler: • Avbestilling av reise før 35 dager før avreise: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse. • Avbestilling mellom 34 og 16 dager til avreisedøgnet starter: refunderes 50% av det fakturerte beløp med fradrag av depositumsbeløpet. • Avbestilling 15 dager før avreise og frem til avreisedagen, samt ved utelatt fremmøte ved avgang tapes 100% av det fakturerte beløpet.

5.3. Frivillig avbestillingsbeskyttelse - ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse
Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l. Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi Atlantis Reiser beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt. Kunden må fremme kravet til det selskap der avbestillingsbeskyttelsen er tegnet¬, og legge ved Deltagerbevis, kvittering for innbetaling, samt tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

5.4. Overdragelse av pakkereisen
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Atlantis Reiser må følge flyselskapenes regler for navneendringer og endring av dato. Flybilletter med rutefly bookes vanlighvis i økonomiklasse, som ikke gjør endringer mulig. Et landarrangement kan derimot overdras. Med landarrangement menes overnatting på hotel og cruise samt deltagelse på utflukter.

5.5. Endring av bestillingen
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 500 per person. Dette gjelder kun der Atlantis Reiser har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Rutefly bookes i økonomiklasse, og endringer av dato eller navn er ikke mulig i henhold til flyselskapenes regelverk.

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.
6.1. For få tilmeldte
Atlantis Reiser har garantert avgang ved minimum 2 personer som reiser isammen. I de tilfeller Atlantis Reiser selger en gruppereise som krever et visst antall påmeldte, vil egne regler gjelde iht de regler flyselskapet har satt for kansellering av tomme seter ved gruppebooking. Regler og frister for dette vil bli gitt for gjeldende reise.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
Atlantis Reiser tar forbehold om lokale forhold som er utenfor Atlantis Reisers kontroll. Det kan til tider f.eks. være for lite vann i Nilen, og/eller at Esna sluser er stengt (gjelder reiser til Egypt). Cruisebåtene vil da legge til i Esna, istedefor Luxor. Videre om det er stor trafikk gjennom slusene og det må påregnes ventetid som gjør at dagsprogrammet kan forskyve seg.

6.3. Særskilte forhold.
Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag.

Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

6.3 Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Atlantis Reiser kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse.

7. Partenes plikter
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og det det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelig-hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2 Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår som gjelder for Atlantis Reisers turer.
a) Betaling:
Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner:
Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre

c) Reklamasjoner:
Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.1 a) – e). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet.

d) Dokumenter etc:
Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc:
Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc:
Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold:
Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

8. Om mangler
8.1. Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning. Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

8.2. Mangler etter avreise
Dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program, foreligger det en mangel. Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, tele- og strømbrudd, vannmangel og evt. tomme svømmebasseng på feriestedet, at et hotell ikke serverer alkohol på visse helligdager, samt tilsvarende forhold som arrangøren ikke kunne forutse.

a) Avhjelp:
Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han eller hun oppdager en mangel som vil gi han eller hun rettigheter etter forannevnte punkter. Oppdages mangelen etter at pakkereisen har startet, må den reisende, dersom det er mulig reklamere på stedet eller ta kontakt med Atlantis Reiser umiddelbart. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav. Klagen må senest være arrangøren i hende 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

b) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

c) Heving:
Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement.

d) Erstatning:
Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren. Arrangørens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren.

8.3 Erstatningsbegrensninger
Der arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan arrangøren begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris. Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.

8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning
Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til arrangøren av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger) Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf.

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning. Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren. Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf. pkt. 8.

Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.8.5

Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

a) Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.

b) Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til

c) Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.

d) Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensa¬sjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.

e) Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Tvistebehandling/klageprosedyre
Hvis en kunde mener å ha et reklamasjonskrav, må kravet først fremstilles til Atlantis Reiser, som vil behandle klagen. Dersom kundens reklamasjonskrav ikke kan imøtekommes eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for NRF (https://reiselivsforum.no/web/home/) av kunden. Klagefristen er 4 uker etter reisens avslutning. (EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr)

10. Ikrafttredelse
Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.07.2018 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.1.2015.

Atlantis Reiser er en Norsk reisearrangør, og medlem av Reisegarantiforndet og Norsk Reiselivsforum.
Organisasjonnummer: 984 749 759
Bankforbindelse: DNB Bank ASA
Kontonummer: 5010 05 38129
E-post: post@atlantisreiser.no

Søk reise

  • RGF Logo
  • NRF Logo